separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

Услуги

Изпълнение върху заложено имущество

Екипът на Катилин Попов Съдебни Изпълнители е на разположение на всички кредитори, които са обезпечили своите вземания с учреден по реда на Закона за особените залози залог. В случай, че заложеното имущество не бъде предадено доброволно ние ще направим необходимото, за да го открием и предпазим от обезценяване, повреждане или унищожаване. В стремежа си към предоставяне на комплексно обслужване за нашите клиенти ние сме готови да организираме и проведем транспортирането, съхраняването, оценяването, продажбата и разпределението на постъпленията, за да Ви спестим време и средства. Нашият и професионализмът на нашите партньори (транспортна компания, склад, оценители) са гаранция за законосъобразното протичане на процеса, за постигането на най-добрата цена за имуществото, върху което се изпълнява, и за високата степен на сигурност срещу съпътстващите изпълнението рискове.

Нашият екип е специализиран в принудителното отнемане на лизингови вещи и предаването им на лизингодателя. Снабдени с извлечение от Централния регистър на особените залози за вписан договор за лизинг, Вие може да ни потърсите, за да предприемем необходимите действия за откриване, отнемане и връщане на лизинговия обект, който не Ви е предаден доброволно.